Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: info@atzalynogimnazija.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
PATVIRTINTA

PATVIRTINTA

Kėdainių„Atžalyno“gimnazijos

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V- 63

 

GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO IR BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS TVARKOS APRAŠAS

 

1.      Mokinių pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas (toliau Tvarka) nustato atsakingus asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą.

2.      Tvarkos tikslas - laiku nustatyti mokiniui kylančius mokymosi sunkumus ir organizuoti veiksmingą mokymosi pagalbą.

3.      Gimnazijos mokytojai rugsėjo mėnesį I-ųjų klasių mokiniams pateikia diagnostinius testus žinių lygiui nustatyti ir vadovaudamiesi jų rezultatais parenka tinkamus mokymo būdus ir metodus, individualizuoja ir diferencijuoja  užduotis.

4.      Mokymosi pagalba suteikiama, atsižvelgiant į mokančio mokytojo rekomendacijas, mokinio mokymosi galias, teikiant:

4.1.     grįžtamąjį ryšį pamokoje ir pagal jį nedelsiant koreguojant mokinio mokymąsi, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodus ir kt.;

4.2.     trumpalaikes konsultacijas (1-3);

4.3.     ilgalaikes konsultacijas (4 ir daugiau):

4.3.1.      mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, grupei (ne mažiau 10 mok.) iš paralelinių klasių. Konsultacijos teikiamos spalio - gegužės mėnesiais. Apie teikiamas konsultacijas dalyko mokytojas ir klasės vadovus informuoja mokinio tėvus elektroniniame dienyne, telefonu, susirinkimų metu ir kt.;

4.3.2.      itin gabių mokinių grupei (iki 5 mokinių) iš paralelinių klasių. Konsultacijos teikiamos po gimnazijos olimpiadų rezultatų paskelbimo iki gegužės mėn. Apie teikiamas konsultacijas dalyko mokytojas informuoja mokinio tėvus elektroniniame dienyne, telefonu, susirinkimų metu ir kt.;

4.4.     soc. pedagogo, psichologo pagalbą organizuojant gabių mokinių konsultacijas, mokiniams turintiems mokymosi spragų ar sunkumų;

4.5.     konsultacijas – susitikimus mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, tėvams su dalyko mokytojais.

5.      Kai mokinio kontrolinis darbas įvertinamas nepatenkinamai – teikiamos trumpalaikės konsultacijos.

6.      Kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų teikiamos trumpalaikės arba ilgalaikės konsultacijos (pagal poreikį).

7.      Gimnazijoje organizuojama po tris I-IV klasių mokinių tėvų susirinkimus per mokslo metus:

7.1.     Pirmosiose klasėse:

7.1.1.      Lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbos, istorijos mokomųjų dalykų programų pristatymas ir supažindinimas su „Atžalyno“ gimnazijos mokinių pažangos pasiekimų vertinimo ir tėvų (globėjų) informavimo tvarka.

7.1.2.      Mokinių pasiekimų aptarimas su klasės vadovu. Individualūs mokinių tėvų susitikimai su mokomųjų dalykų  mokytojais (pasibaigus I-ajam mokslo metų pusmečiui).

7.1.3.      Gimnazijos specialistų arba pakviestų specialistų paskaita mokinių tėvams. Susitikimas su klasės vadovu (gegužės mėn.).

 

7.2.     Antrosiose klasėse:

7.2.1.      Mokinių pasiekimų aptarimas su klasės vadovu. Individualūs mokinių tėvų susitikimai su mokomųjų dalykų  mokytojais (spalio mėn.).

7.2.2.      Mokinių pasiekimų aptarimas su klasės vadovu. Mokinių tėvų supažindinimas su PUPP reikalavimais. Susitikimas su lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų mokytojais (vasario mėn.).

7.2.3.      Gimnazijos specialistų arba pakviestų specialistų paskaita mokinių tėvams. Susitikimas su klasės vadovu (gegužės mėn.).

7.3.     Trečiosiose klasėse:

7.3.1.      Lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbos, istorijos, fizikos, chemijos ir biologijos mokomųjų dalykų programų pristatymas ir supažindinimas su „Atžalyno“ gimnazijos mokinių pažangos pasiekimų vertinimo ir tėvų (globėjų) informavimo tvarka.

7.3.2.      Mokinių pasiekimų aptarimas su klasės vadovu. Individualūs mokinių tėvų susitikimai su mokomųjų dalykų  mokytojais (pasibaigus I-ajam mokslo metų pusmečiui).

7.3.3.      Gimnazijos specialistų arba pakviestų specialistų paskaita mokinių tėvams. Susitikimas su klasės vadovu (gegužės mėn.).

7.4.     Ketvirtosiose klasėse:

7.4.1.      Mokinių pasiekimų aptarimas su klasės vadovu. Individualūs mokinių tėvų susitikimai su mokomųjų dalykų  mokytojais (spalio mėn.).

7.4.2.      Bandomųjų egzaminų rezultatų aptarimas Mokinių tėvų supažindinimas su Brandos egzaminų reikalavimais. (vasario mėn.).

7.4.3.      Psichologo paskaita mokinių tėvams apie psichologinę pagalbą mokiniui šeimoje, gimnazijoje ruošiantis egzaminams.. Susitikimas su klasės vadovu (gegužės mėn.).

  • Pamokų laikas:
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 11.15 - 12.00
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50
  • 7. 13.55 - 14.40
  • 8. 14.45 - 15.30
  •