Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: info@atzalynogimnazija.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
PATVIRTINTA

PATVIRTINTA

Kėdainių ,,Atžalyno" gimnazijos

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31  d.

įsakymas Nr.V-63

  

GIMNAZIJOS SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų  bendraisiais ugdymo  planais.

2. Socialinė - pilietinė veikla (toliau - Veikla) yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, kuri įtraukiama į mokyklos ugdymo planą, siejama su mokyklos tikslais, bendruomenės projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis, mokykloje puoselėjamomis tradicijomis.

3. Tvarkos aprašas numato socialinės - pilietinės veiklos organizavimo principus: veiklos tikslą, uždavinius, veiklos kryptis, atlikimo būdus bei trukmę.

4. Tikslas - skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą, ugdyti jų pilietiškumo kompetenciją, būtiną aktyviam ir atsakingam dalyvavimui nuolat besikeičiančios visuomenės gyvenime.

5. Uždaviniai:

5.1. stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą;

5.2. ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį ir pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę saviraišką;

5.3. didinti mokinių visuomeninį, pilietinį ir politinį aktyvumą;

5.4. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR PLANAVIMAS

 

6. Socialinė - pilietinė  veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma.

7. Socialinę - pilietinę veiklą mokiniai atlieka mokykloje taip pat gali atlikti savarankiškai ar bendradarbiaujant su asociacijomis bei savivaldos institucijomis ir kt.

8. I-II gimnazijos klasių mokinių veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą: visuomeninės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus.

8.1. I-II gimnazijos klasių mokiniams skiriama 10 valandų per mokslo metus.

 

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS ORGANIZAVIMO KRYPTYS

 

9. Mokiniams siūlomos veiklos kryptys:

Kryptis

Veikla

Ekologinė-aplinkosauginė

● Mokyklos žaliųjų plotų priežiūra

● Dalyvavimas akcijoje ,,Darom"

● Dalyvavimas akcijoje ,,Rūšiuok"

● Miško sodinimas (bendradarbiavimas su Kėdainių miškų urėdija)

Pilietinė

● Dalyvavimas įvairiose pilietinėse akcijose

● Dalyvavimas pilietinio ugdymo renginiuose

● Pilietinių iniciatyvų organizavimas

● Aktyvus dalyvavimas gimnazijos MDA veikloje

● Aktyvus dalyvavimas klasės tarybos veikloje

● Gerumo akcijos

Pedagoginė

●Individuali pagalba turintiems mokymosi sunkumų

● Dalyvavimas AGA veikloje

Kūrybinė-darbinė

● Mokyklos laikraščio ,,Atžalynas" rengimas, leidyba

● Mokyklos muziejaus tvarkymas ir turtinimas

● Gimnazijos renginių organizavimas ir pasiruošimas

Pagalba gimnazijai

● Budėjimas valgykloje ir rūbinėje

● Darbas bibliotekoje

● Pagalba klasių vadovams leidžiant stendus

● Pagalba organizuojant sportinę veiklą

Kita

● Savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose

● Dalyvavimas įvairių savivaldybės institucijų veikloje

● Savanoriškas darbas tėvų darbovietėse

 

 

IV SKYRIUS

VEIKLOS APSKAITA

 

10. Socialinės - pilietinės veiklos apskaita vedama individualiame mokinio veiklos lape (žr. žemiau), kurį mokinys pateikia veiklą skyrusiam klasės vadovui, mokytojui, gimnazijos specialistui ir kt. Mokinio veiklos lapą iki mokslo metų pabaigos saugo klasės vadovas.

11. Socialinės - pilietinės veiklos apskaitos lapą pildo klasės vadovas, konkrečią veiklą skyrę mokytojai ar kiti gimnazijos specialistai, nevyriausybinių organizacijų ar savivaldybės institucijų atstovai.

12. Veikla fiksuojama elektroninio dienyno skiltyse Klasės veiklos → Socialinė veikla

13.Mokinius, nesurinkusius reikiamo valandų skaičiaus likus 2 savaitėms iki mokslo metų pabaigos, administracija nukreipia tuo metu mokyklai svarbiai veiklai. Klasių vadovai informuoja pagrindinio ugdymo skyriaus vedėją, kurie mokiniai nesurinko socialinės - pilietinės veiklos valandų.

 

  

GIMNAZIJOS  SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS

 

 

Klasė .................. Mokinio (ės) pavardė, vardas ...................................................................................

 

 

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Valandų

skaičius

Data

Veiklos organizatoriaus vardas, pavardė

Parašas

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

  

GIMNAZIJOS   SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS

 

 

Klasė .................. Mokinio (ės) pavardė, vardas ...................................................................................

 

 

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Valandų

skaičius

Data

Veiklos organizatoriaus vardas, pavardė

Parašas

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Veiklos apskaitą vykdo klasių vadovai.

15. Veiklos kontrolę vykdo pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja.

  • Pamokų laikas:
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 11.15 - 12.00
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50
  • 7. 13.55 - 14.40
  • 8. 14.45 - 15.30
  •